ALGEMENE VOORWAARDEN per 17 Juni 2024

Beste leerlingen,

Voor jullie liggen de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Rijschool

Ruigrok. Hierin staan alle afspraken die nageleefd worden door de rijschool en de leerlingen. De rijschool dient zich te houden aan de volgende afspraken:

ARTIKEL 1

1.1 De leerling krijgt praktijkles van een rij-instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).

De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig ‘instructeurcertificaat’.

1.2 Het rijexamen wordt door de rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt.

1.3 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.4 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling. Dus is het niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben.

1.5 De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jouw aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

De leerling dient zich te houden aan de volgende afspraken:

ARTIKEL 2

2.1 Om de lessen te volgen moet je 16,5 jaar of ouder zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de rijschool het recht om de les in rekening te brengen.

2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven . Echter wel 48 uur van te voren melden, anders heeft de rijschool het recht om de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld: het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte, ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van te voren niet of vergeet aan te geven of vakantie.

2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en/of psychische toestand, medicijn, alcohol en/of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool.

2.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft de rijschool het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden:

ARTIKEL 3

3.1 Betalingen zijn per bank en/of contant mogelijk bij de instructeur en dienen voldaan te worden na iedere les.

3.2 Voor betalingen bij lespakketten dienen de betaaltermijnen uiterlijk 2 weken na de termijndatum voldaan te zijn,

gebeurd dit niet dan worden de lessen stop gezet.

3.3 Komt het toch voor dat een leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:

 1. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie een mondelinge waarschuwing. Wordt dit echter ook achterwege gelaten ontvang je 8 dagen na de waarschuwing een factuur van de achterstand.
 2. De rijschool heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van 13.50 aan administratiekosten. Bovendien mag de rijschool rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.
 3. Indien prijsstijgingen dan worden deze meegenomen in de losse uur prijs

3.4 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt, weet dan, dat de rijschool een incassobureau kan inschakelen. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die de leerling zelf moet dragen.

3.5 Als je een pakket hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heb je geen recht op restitutie, je hebt immers een flinke korting op de lesprijs gehad.

Rij(her)examen:

ARTIKEL 4

4.1 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling dragen aan de kosten voor een nieuwe aanvraag. Ook als de leerling niet de juiste, geldige documenten kan tonen moet hij/zij de kosten van een nieuw examen zelf dragen. Het examen komt te vervallen.

4.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De rijschool heeft dan wel het recht om aan de leerling de kosten van 1 rijles te berekenen.

Beëindigen van de les- en pakketovereenkomsten:

ARTIKEL 5

5.1 De rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten de doen ontbinden als:

 1. de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en/of onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool (zie artikel 2.5)
 2. de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.
 3.  de leerling 1 jaar of langer niet heeft gelest en hiervoor ook geen actie heeft ondernomen.
 4. de leerling de lessen (lesovereenkomst) vroegtijdig beëindigd, worden er kosten in rekening gebracht, dus er vindt geen volledige restitutie plaats. (i.o.m. de instructeur)

Aanvullende afspraken:

ARTIKEL 6

6.1 De rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan in eenlesovereenkomst worden vastgelegd.

6.2 Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

Lespakketten:

ARTIKEL 7

7.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijk examen,

kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is

voor het examen.

7.2 De proefles is gratis voor nieuwe leerlingen die een lespakket afnemen en vervolgens doorlessen bij onze rijschool.

Deze aanbieding geldt als een kennismaking met de kwaliteit en aanpak van Rijschool Ruigrok, waarmee we onze

toewijding aan het succes van onze leerlingen willen onderstrepen.

Vrijwaring:

ARTIKEL 8

8.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en/of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden

de volgende afspraken:

 1. De rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De rijschool draagt zelf het risico.
 2. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
 3. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
 4. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact op met de rijschool als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

8.2 De rijschool zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan niet de waarheid heeft verteld en toch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zolas boetes en/of schade veroorzaakt aan derden.

Geschillen:

ARTIKEL 9

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Voor akkoord,

Handtekening,

Naam………………………………..